Stanovy malokarpatského partnerstva - Malokarpatské partnerstvo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stanovy malokarpatského partnerstva

Stanovy občianskeho združenia
Malokarpatské partnerstvo o.z.


Čl. I

1.1. Občianske združenie bolo založené v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

1.2 Občianske združenie je občianskym združením, ktoré dobrovoľne združuje fyzické a právnické osoby. Pôsobnosť občianskeho združenia o. z. je stanovená predovšetkým pre oblasť Malokarpatského mikroregiónu, ktorého územie je vymedzené katastrálnymi územiami obcí: Biely Kostol, Ružindol, Borová, Zvončín, Dlhá, Suchá nad Parnou, Šelpice, Bohdanovce nad Trnavou, Košolná, Dolné Orešany, Horné Orešany, Boleráz, Lošonec, Smolenice, Bíňovce, Buková, Trstín, Naháč, Dechtice, Dobrá Voda.

1.3 Občianske združenie má postavenie právnickej osoby, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu.

1.4 Občianske združenie nezodpovedá za záväzky svojich členov ani ich subjektov.


Čl. II
Názov združenia


2.1 Združenie má názov MALOKARPATSKÉ PARTNERSTVO o.z., pod ktorým názvom bude zaregistrované.

   

Čl. III
Sídlo združenia


3.1 Sídlom Makokarpatského partnerstva, o. z. je : 919 08  Boleráz 586

Čl. IV
Cieľ činnosti združenia


4.1 Malokarpatské partnerstvo, o. z. tvorí pracovná a iniciatívna skupina založená k vytvoreniu integrovanej stratégie na obnovu, rozvoj a propagáciu celého regiónu uvedeného v Čl. I, bod 1.2. Jeho záujmom a záujmom jeho účastníkov je realizácia spoločnej stratégie rozvoja v regióne, všestranná podpora trvale udržateľného rozvoja daného územia, ktorá je zameraná predovšetkým na nové formy zlepšovania kvality života v regiónoch, posilnenie ekonomického prostredia, zhodnocovanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu v kontexte na rozvoj cestovného ruchu, športových a rekreačných aktivít a vytvárania podmienok pre najširšiu spoluprácu pri obnove a rozvoji regiónu, propagácie obnovy vidieka a účasť pri obnove vidieka na národnej a európskej úrovni.

4.2 Malokarpatské partnerstvo, o. z. je zároveň iniciátorom, ako aj riadiacim orgánom, ktorý v rámci jednotlivých projektov realizuje činnosť zhodnú so základnými ustanoveniami stanov s cieľom podnecovať a podporovať inováciu zavádzaní  a realizáciu investícií plánovaných v rámci miestnej stratégie, tvorbu originálnych integrovaných stratégií, rozvoja vidieckeho mikroregiónu, podnecovanie a podporovanie aktérov na miestnej úrovni za účelom využitia potenciálu územia mikroregiónu s dlhodobou perspektívou.

4.3 Za účelom dosiahnutia cieľov vytýčených v bode 4.1 a  4.2 plní Malokarpatské partnerstvo, o. z. najmä tieto úlohy:

 • finančne a personálne zabezpečuje implementáciu stratégie rozvoja mikroregiónu a realizáciu jednotlivých projektov, vyplývajúcich zo stratégie rozvoja mikroregiónu

 • zabezpečuje akékoľvek stanovené administratívne činnosti spojené s príjmom, výberom a kontrolou projektov predkladaných žiadateľmi z mikroregiónu pre účasť v jednotlivých programoch

 • zabezpečuje výber projektov tak, aby boli naplnené strategické ciele pochádzajúce z rozvojovej stratégie mikroregiónu

 • zabezpečuje vypracovanie zámeru pre účasť v programe

 • zabezpečuje spoluprácu verejných inštitúcií neziskových subjektov, podnikateľských subjektov a zapojenie miestnych obyvateľov do rozhodovacích procesov

 • zabezpečuje kontakt medzi žiadateľmi a spracovateľmi projektov

 • zabezpečuje konzultácie problematiky so žiadateľmi

 • zabezpečuje harmonizáciu zámerov s požiadavkami štátnej správy a miestnej samosprávy

 • zabezpečuje ďalšie súvisiace činnosti vyplývajúce z pravidiel a organizačných pokynov ministerstva pre poskytovanie dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci jednotlivých programov

 • vypracováva projektovú stratégiu rozvoja mikroregiónu

 • zabezpečuje vypracovanie jednotlivých projektov a súčinnosť pri ich vypracovávaní

 • iniciuje vznik štruktúr a sietí, ktoré sprostredkujú prenos informácií a zabezpečia udržateľný rozvoj v mikroregióne

 • aktivuje k integrácii samotného občianskeho združenia  do európskych štruktúr a sietí.Čl. V
Členstvo v občianskom združení a partnerstvo


5.1 Členstvo v Malokarpatskom partnerstve, o. z. je dobrovoľné.
    
5.2 Členom Malokarpatského partnerstva, o. z. sa môže stať na základe písomnej prihlášky každá fyzická osoba nad 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá má sídlo v danom území podľa Čl. I, bod 1.2 a spĺňa podmienky stanovené týmito stanovami, pričom musí byť dodržaná podmienka Programu LEADER tak, aby členovia predstavovali zástupcov súkromného a neziskového sektoru v mikroregióne s minimálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s maximálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov.

5.3. Členstvo v Malokarpatskom partnerstve, o. z. vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia Malokarpatského partnerstva, o. z. o prijatí nového člena dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení.

5.4  Každý člen združenia je povinný zaplatiť do združenia raz ročne členský príspevok vo výške Sk 1.000, ktorý je splatný:
a/ zakladajúci člen je povinný zaplatiť Sk 1.000,- do 10. 6. 2007
b/ prijatý nový člen po registrácii združenia je povinný zaplatiť Sk 1.000,- do 14 dní odo dňa prijatia za nového člena
c/ každý člen je povinný každoročne zaplatiť Sk 1.000,- do 31. 01. bežného roka bezhotovostne na číslo účtu združenia, ktoré bude členom združenia oznámené.

5.5 Člen Malokarpatského partnerstva, o. z. má právo:
a/ aktívne sa zúčastňovať  na činnosti Malokarpatského partnerstva, o. z.
b/ zúčastňovať sa jednaní orgánov Malokarpatského partnerstva, o. z.
c/ predkladať návrhy a podnety k činnosti Malokarpatského partnerstva, o. z. a ich orgánov
d/ vyžadovať informácie o činnosti a hospodárení Malokarpatského partnerstva, o. z.
e/ navrhovať valnému zhromaždeniu menovanie a odvolávanie štatutárnych zástupcov a členov orgánov uvedených v Čl. VI
f/ byť volený do orgánov Malokarpatského partnerstva, o. z.
g/ zúčastňovať sa akcií organizovaných Malokarpatským partnerstvom, o. z.
h/ využívať informácie, s ktorými Malokarpatské partnerstvo, o. z. disponuje
ch/ na úmerný likvidačný podiel.

5.6 Člen Malokarpatského partnerstva, o. z. má povinnosť:
a/ prispievať svojou činnosťou k tvorbe a uskutočňovaniu stratégie regiónu a k obnove vidieka a rozvoju regiónu
b/ dodržiavať stanovy a spoločne dohodnuté postupy
c/ dodržiavať prijaté uznesenia valného zhromaždenia
d/ v rámci svojej pôsobnosti realizovať, prípadne zabezpečiť plnenie úloh stanovených valným zhromaždením, alebo poskytovať potrebnú súčinnosť.

5.7 Členstvo v Malokarpatskom partnerstve, o. z. zaniká:
a/ písomným oznámením člena o vystúpení z Malokarpatského partnerstva, o. z.
b/ vylúčením člena z Malokarpatského partnerstva, o. z.
c/ úmrtím člena – fyzickej osoby
d/ zánikom člena – právnickej osoby
e/ zrušením Malokarpatského partnerstva, o. z.

5.8 Člen Malokarpatského partnerstva, o. z. môže byť vylúčený za hrubé porušenie Stanov Malokarpatského partnerstva, o. z., alebo pokiaľ jeho činnosť nie je v súlade so záujmami a činnosťou Malokarpatského partnerstva, o. z. a pri porušení a porušovaní všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s činnosťou Malokarpatského partnerstva, o. z.

5.9 O vylúčení člena rozhoduje valné zhromaždenie hlasovaním pri dosiahnutí dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení.

5.10 Partnerom Malokarpatského partnerstva, o. z. sa môže stať domáci alebo zahraničný subjekt, ktorý svojou činnosťou prispieva k dosiahnutiu cieľov vytýčených v bode 4.1 a  4.2.

5.11 Partnerstvo s Malokarpatským partnerstvom, o. z. vzniká uzatvorením partnerskej zmluvy, ktorú schválilo valné zhromaždenie Malokarpatského partnerstva, o. z. dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení.

5.12 Partner Malokarpatského partnerstva, o. z., ak je to určené v partnerskej zmluve, môže mať čiastočné práva a povinnosti člena Malokarpatského partnerstva, o. z., ktoré budú dohodnuté priamo v Zmluve o partnerstve. Partner združenia nesmie však byť volený do Programového výboru a Výberovej komisie Malokarpatského partnerstva, o. z. Jeho hlas pri aktivitách a rozhodovaniach, ktoré súvisia s Programom LEADER je vždy iba poradný.


Čl. VI
Orgány združenia


Orgány združenia sú:
6.1 Valné  zhromaždenie
6.2 Štatutárni zástupcovia – predseda, podpredseda
6.3 Správna rada
6.4 Revízna komisia.

Pri realizácii projektov v rámci Programu LEADER  sú orgánmi združenia aj :
6.5 Programový výbor
6.6 Výberová komisia.


6.1 Valné zhromaždenie

6.1.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Malokarpatského partnerstva, o. z. a tvoria ho všetci jeho členovia. Valné zhromaždenie zvoláva najmenej 1 krát v roku predseda písomnými pozvánkami 15 dní vopred. Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia musí byť zvolané v prípade, ak o to písomne požiada minimálne 1/3 všetkých členov.

6.1.2 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
a/ schvaľovanie Stanov Malokarpatského partnerstva, o. z. a ich zmien
b/ schvaľovanie výberu projektov žiadateľov  vrátane rozsahu ich financovania nad limit 3 mil. Sk
c/ voľba a odvolávanie členov orgánov Malokarpatského partnerstva, o. z.
d/ prerokovanie správy o hospodárení a činnosti Malokarpatského partnerstva, o. z. za uplynulý rok, vrátane revíznej správy, schvaľovanie rozpočtu a plánu činností na ďalšie obdobie
e/ rozhodnutie o prijatí a vylúčení členov z Malokarpatského partnerstva, o. z.
f/ rozhodnutie o zrušení Malokarpatského partnerstva, o. z. a spôsob likvidácie jeho majetku
g/ ďalšie rozhodnutia, ktoré sú stanovené zákonom alebo týmito stanovami, alebo ktoré sa
zásadným spôsobom týkajú činnosti Malokarpatského partnerstva, o. z. ak o tom rozhodne Valné zhromaždenie s výnimkou rozhodnutí, ktoré sú v právomoci správnej rady
h/ rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní členov Správnej rady dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení
i/ rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní členov Revíznej komisie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení.

6.1.3 Každý  člen združenia má na rokovaní valného zhromaždenia 1 rozhodujúci hlas, pokiaľ nie je v stanovách Malokarpatského partnerstva, o. z. uvedené inak.

6.1.4 Konanie valného zhromaždenia riadi predseda, resp. v jeho neprítomnosti ním poverený člen Malokarpatského partnerstva, o. z.

6.1.5 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú prítomní členovia združenia nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.

6.1.6 Z konania valného zhromaždenia je spísaný zápis, ktorý okrem dátumu, miesta konania a prezenčnej listiny musí obsahovať informácie o programe valného zhromaždenia, prijatých rozhodnutiach, s uvedením výsledku hlasovania  k jednotlivým bodom programu a námietkach účastníkov a záverečné uznesenia.   

6.1.7 Uznesenie valného zhromaždenia je prijaté, ak ho prijme nadpolovičná väčšina prítomných členov s výnimkou rozhodnutí, pre ktoré je týmito stanovami predpísaná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení.

6.2 Štatutárni zástupcovia – predseda, podpredseda

6.2.1 Malokarpatské partnerstvo, o. z. má dvoch štatutárnych zástupcov predsedu a podpredsedu, ktorí sú volení valným zhromaždením dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení. Štatutárni zástupcovia konajú a podpisujú menom združenia navonok samostatne. Predseda združenia je zároveň aj predsedom správnej rady a členom programového výboru, pokiaľ je vytvorený. Podpredseda združenia je zároveň členom výberovej komisie, pokiaľ je vytvorená.

6.3 Správna rada

6.3.1 Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorá riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a v úzkej spolupráci a koordinácii s predsedom Malokarpatského partnerstva, o. z. rozhoduje o najdôležitejších operatívnych a koncepčných otázkach v súlade s cieľmi a činnosťou združenia a schvaľuje výber projektov žiadateľov vrátane rozsahu ich financovania do limitu 3 mil. Sk.

6.3.2 Správna rada má 5 členov, ktorých volí valné zhromaždenie na podklade hlasovania dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení. Pri členstve musí byť dodržaná podmienka Programu LEADER tak, aby ostatní členovia /mimo predsedu/ predstavovali zástupcov súkromného a neziskového sektoru v mikroregióne s minimálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektoru s maximálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov.

6.3.3 Predseda združenia je zároveň predsedom Správnej rady, ktorý zvoláva a riadi jej zasadnutia.

6.3.4 Správna rada sa schádza minimálne raz za tri mesiace. Predseda Správnej rady je povinný zvolať písomne do 10 dní zasadnutie Správnej rady, ak o to písomne požiada minimálne jeden člen Správnej rady.

6.3.5 Správna rada sa vyjadruje k zásadným otázkam rozvoja združenia a sleduje napĺňanie jeho úloh. Prerokováva návrhy a realizáciu zmlúv o spolupráci a jednotlivých projektov.

6.3.6 Členovia Správnej rady majú právo na náhradu výdavkov súvisiacich s výkonom ich funkcie a na odmenu za ich činnosť v zmysle rozhodnutí Valného zhromaždenia.

6.3.7 Podrobnejšiu úpravu činnosti Správnej rady môže upraviť vnútorný predpis, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.  

6.4 Revízna komisia

6.4.1 Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, má 3 členov, ktorých volí valné zhromaždenie na podklade hlasovania dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení.

6.4.2 Spomedzi svojich členov si volí predsedu, ktorý riadi činnosť Revíznej komisie a zvoláva ju najmenej raz za 3 mesiace.

6.4.3 Úlohou Revíznej komisie je najmä dozerať na správnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov a vedenia účtovníctva.

6.5 Programový výbor

6.5.1 Programový výbor je orgánom, ktorý je tvorený predsedom a minimálne ďalšími 4 členmi združenia. Každý člen má 1 rozhodujúci hlas.

6.5.2 Pri členstve musí byť dodržaná podmienka Programu LEADER tak, aby členovia predstavovali zástupcov súkromného a neziskového sektoru v mikroregióne s minimálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektoru s maximálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov.

6.5.3 Programový výbor plní funkcie stanovené pravidlami Programu LEADER a to najmä:

 • spracováva zámer Malokarpatského partnerstva, o. z. a stratégiu rozvoja príslušného mikroregiónu

 • spracováva a schvaľuje kritéria hodnotenia projektov pre Výberovú komisiu

 • vyberá typy projektov

 • konzultuje výber projektov s Výberovou komisiou

 • schvaľuje výber projektov odporučených výberovou komisiou a schválený výber predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu, alebo správnej rade za podmienok uvedených v bode 6.3.1 a prípadne neschválený výber predkladá späť Výberovej komisii so svojimi pripomienkami na doplnenie

 • podáva prihlášku do Programu LEADER.


6.5.4 Programový výbor zvolávajú manažéri podľa potreby, spravidla jedenkrát mesačne.

6.5.5 Zasadnutie programového výboru riadi predseda združenia, v jeho neprítomnosti ním poverený člen programového výboru. Programový výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní členovia s nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Uznesenie je prijaté, ak je schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

6.5.6 Manažéri nie sú členmi programového výboru a majú v ňom len hlas poradný.

6.6 Výberová komisia

6.6.1 Výberová komisia je orgánom Malokarpatského partnerstva, o. z., ktorý je tvorený podpredsedom združenia a 8 členmi Malokarpatského partnerstva, o. z., ktorí majú v komisii každý 1 rozhodujúci hlas.

6.6.2 Podmienka Programu LEADER, aby v komisii boli členovia predstavujúci zástupcov súkromného a neziskového sektoru v mikroregióne s minimálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcov verejného sektoru s maximálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov, musí byť dodržaná.

6.6.3 Výberovú komisiu zvolávajú manažéri podľa potreby, minimálne však raz za tri kalendárne mesiace písomnými pozvánkami.

6.6.4 Do pôsobnosti výberovej komisie patrí činnosť v zmysle pravidiel  Programu LEADER a to najmä:
- triedi, hodnotí a vyberá projekty predložené žiadateľmi
- predkladá výber projektov  k schváleniu programovému výboru.

6.6.5 Zasadnutie Výberovej komisie riadi podpredseda Malokarpatského partnerstva, o. z. a v jeho neprítomnosti poverený člen Výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní členovia  s nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Uznesenia Výberovej komisie sú prijaté, ak sú prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

6.6.6 Manažéri nie sú členmi Výberovej komisie a majú v nej hlas iba poradný.

6.6.7 Členstvo vo Výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade.


6.7 Spôsob ustanovovania orgánov združenia

6.7.1 Funkčné obdobie volených Štatutárnych zástupcov, členov Programového výboru, členov Výberovej komisie, členov Správnej rady a členov Revíznej komisie je šesťročné. Tieto osoby môžu byť do svojich funkcií volené i opakovane.

6.7.2 Štatutárnych zástupcov predsedu a podpredsedu, Programový výbor a Výberovú komisiu volí valné zhromaždenie. To isté platí pre členov Správnej rady a Revíznej komisie.

6.7.3 Valné zhromaždenie je oprávnené odvolať ktoréhokoľvek štatutárneho zástupcu, člena Programového výboru, člena Výberovej komisie, Správnej rady, Revíznej komisie, Manažérov a Účtovníka i v priebehu ich funkčného obdobia a to na základe prijatého uznesenia o ich odvolaní dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov valného zhromaždenia.

6.7.4 Štatutárni zástupcovia, členovia Programového výboru, členovia Výberovej komisie, Manažéri, alebo Účtovník môžu od svojej funkcie odstúpiť písomným oznámením doručeným valnému zhromaždeniu, pričom je odstupujúci člen povinný urobiť, resp. zabezpečiť v rámci výkonu svojej doterajšej funkcie všetky neodkladné úkony tak, aby Malokarpatskému partnerstvu, o. z. nevznikla žiadna škoda.

6.8 Orgány a osoby oprávnené konať menom združenia

6.8.1 Oprávnenie konať navonok menom Malokarpatského partnerstva, o. z. a podpisové právo majú obaja štatutárni zástupcovia – predseda a podpredseda a  to každý z nich samostatne. Tieto oprávnené osoby sa za Malokarpatské partnerstvo, o. z podpisujú tak, že k jeho názvu pripoja svoj podpis.


Čl. VII
Manažéri, Účtovník, Projektový tím


7.1 Manažéri

7.1.1 Manažéri sú dvaja a sú volení valným zhromaždením. Sú oprávnení konať za združenie v rozsahu vymedzenom plnou mocou, ktorú im udeľuje štatutárny zástupca Malokarpatského partnerstva, o. z. a to najmä v administratívnych záležitostiach združenia. Ďalšia činnosť Manažérov je stanovená v ustanoveniach o Výberovej komisii a Programovom výbore. Zúčastňujú sa na všetkých ich jednaniach. Sú v zmluvnom vzťahu k združeniu s hlasom poradným tak, ako aj vo Výberovej komisii a Programovom výbore.

7.2 Účtovník

7.2.1 Účtovník zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom v združení a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie. Účtovník nemusí byť členom združenia.

7.2.2 Účtovník je volený Správnou radou.
     
7.3 Projektový tím

7.3.1 Projektový tím zabezpečuje tvorbu a implementáciu integrovanej stratégie a jednotlivých projektov na obnovu a rozvoj celého regiónu. Tvoria ho odborní pracovníci podľa charakteru zadania projektovej úlohy.

7.3.2 Členovia Projektového tímu sú v zmluvnom vzťahu so združením. Členovia Projektového tímu nemusia byť členmi združenia.

7.3.3 Každý člen Malokarpatského partnerstva, o. z. si zvolí zástupcu, ktorý bude komunikovať s Projektovým tímom a poskytovať informácie požadované Projektovým tímom v stanovenom termíne a požadovanej forme a kvalite.
    

Čl. VIII
Zásady hospodárenia


8.1 Majetok Malokarpatského partnerstva, o. z. tvorí hmotný majetok, finančné prostriedky, pohľadávky a iné majetkové práva. Malokarpatské partnerstvo, o. z. môže hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií, či štátu, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

8.2 Zdroje majetku Malokarpatského partnerstva, o. z. sú najmä:
a/ členské príspevky platené podľa Čl. V, bod 5.4
b/ majetok prevedený do vlastníctva združenia od iných subjektov
c/ dotácie a subvencie
d/ príjmy od sponzorov, dary
e/ príjmy z predaja majetku
f/ finančné príspevky na realizáciu projektov
g/ iné príjmy.

8.3 Hospodárenie Malokarpatského partnerstva, o. z. sa riadi ročným plánom a rozpočtom schváleným valným zhromaždením.

8.4 S finančnými prostriedkami Malokarpatského partnerstva, o. z. v rámci schváleného rozpočtu disponujú štatutárni zástupcovia, ďalej Účtovník v rámci jeho poverenia pracovnými úlohami.

8.5 K bezhotovostnému platobnému styku môže Malokarpatské partnerstvo, o. z. zriaďovať účty v peňažných ústavoch s podpisovým právom predsedu a podpredsedu Malokarpatského partnerstva, o. z.


Čl. IX
Zánik združenia


9.1 Malokarpatské partnerstvo, o. z. zaniká:
a/ dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením
b/ právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

9.2 O dobrovoľnom rozpustení, alebo zlúčením s iným združením rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie oznámi zánik združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu.

9.3 Dňom zániku združenia je deň jeho výmazu z registra ministerstva.

9.4 V prípade zániku združenia a uhradenia všetkých záväzkov bude s majetkom združenia naložené tak, že likvidačný zostatok vrátane pohľadávok prechádza rovnomerne na členov združenia, alebo je prevedený na obdobnú právnickú osobu, obec, alebo zväzok obcí na základe rozhodnutia valného zhromaždenia združenia na základe hlasovania pri dosiahnutí dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení.


Čl. X
Záverečné ustanovenia


10.1 Stanovy Občianskeho združenia o. z. boli schválené valným zhromaždením na ustanovujúcej schôdzi dňa 26. mája 2007 a sú záväzné pre všetkých členov Malokarpatského partnerstva, o. z.

10.2 Malokarpatské partnerstvo, o. z. vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky na podklade návrhu, ktorý podá Prípravný výbor v zložení:

- Ing. Daniela Urbanovská, nar. 28. 09. 1957, trvale bytom 917 01  Trnava, Špačinská cesta 654/34
- Ing. Peter Bibza, nar. 24. 09. 1975, trvale bytom 920 41  Leopoldov, 1. mája 393/58
- Mgr. Katarína Farkašová, nar. 08. 06. 1981, trvale bytom 917 01  Hlboká 5951/15.

Dňom tejto registrácie nadobúdajú Stanovy Malokarpatského partnerstva, o. z. účinnosť.


V Horných Orešanoch, 26. 5. 2007
Dodatok  č. 2
k Stanovám občianskeho združenia
Malokarpatské  partnerstvo o.z.


Dňa 13.05.2008 sa konalo valné zasadnutie valného zhromaždenia Malokarpatského partnerstva o.z., Boleráz 586 na Obecnom úrade v Kátlovciach, ktoré valné zhromaždenie prijalo uznesenie o zmene Čl. I, bod 1.2 v nasledovnom znení:  

1.2 Občianske združenie je občianskym združením, ktoré dobrovoľne združuje fyzické a právnické osoby. Pôsobnosť občianskeho združenia je stanovená predovšetkým pre oblasť Malokarpatského mikroregiónu, ktorého územie je vymedzené katastrálnymi územiami obcí: Biely Kostol, Ružindol, Borová, Zvončín, Dlhá, Suchá nad Parnou, Šelpice, Bohdanovce nad Trnavou, Košolná, Dolné Orešany, Horné Orešany, Boleráz, Lošonec, Smolenice, Bíňovce, Buková, Trstín, Naháč, Dechtice, Dobrá Voda, Kátlovce, Dolná Krupá, Horná Krupá, Dolné Dubové, Horné Dubové.

Ostatné ustanovenia stanov zostávajú bezo zmeny. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky