Malokarpatské partnerstvo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Malokarpatské partnerstvo o.z. so štatútom Miestnej akčnej skupiny (MAS) realizuje od mája 2018 projekt Financovanie prevádzkových nákladov MAS – Malokarpatské partnerstvo o.z. . Projekt je realizovaný na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. IROP-PO5-SC511-2017-23. Malokarpatské partnerstvo o.z. má ako MAS 53 členov, z toho 23 obcí. Predmetom realizovaného projektu je zabezpečenie dostatočnej a efektívnej prevádzky MAS spojenej s riadením uskutočňovania Stratégie CLLD – Malokarpatské partnerstvo. Cieľom predmetného projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných v Stratégií CLLD – Malokarpatské partnerstvo. Strategickým cieľom Stratégie CLLD - Malokarpatské partnerstvo je zlepšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom obnovy a rozvoja obcí, inovovania služieb a hospodárstva, neustálej ochrane životného prostredia, vytvorenia vyhovujúcich podmienok vo vzdelávaní a sociálnej oblasti, zabezpečenia pracovných príležitostí a možností oddychu a relaxácie. Realizáciou projektu sa vytvorí a zabezpečí efektívny chod kancelárie MAS, prostredníctvom ktorej sa bude implementácia stratégie riadiť a uskutočňovať. Vytvorí sa sídlo kancelárie MAS, ako miesto administratívne, z hľadiska zabezpečenia chodu a riadenia uskutočňovania stratégie, ale aj ako miesto reprezentatívne, z hľadiska udržiavania partnerských vzťahov a prezentácie MAS a jej výsledkov. Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 146 317,52 EUR, z toho 139 001,64 EUR je nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  Predmetný projekt je v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom 2014 - 2020, konkrétne v súlade s prioritnou osou č.5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, a teda prispieva k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii. Projekt je v súlade s Investičnou prioritou č. 5.1- Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou a Špecifickým cieľom- 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii.

Správy a oznamy...

18.10.2015
Pozrite si reportáž zo športových hier v Ružindole na stránkach Mestskej televízie Trnava po kliknutí na odkaz Športové hry. Výsledky nájdete po kliknutí na link:http://skolaruzindol.edupage.org/files/vysledky_SH.pdf.

2015-0708 ŠPORTOVÉ HRY
Občianske združenie Malokarpatské partnerstvo pod záštitou Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice pri príležitosti 25 rokov samosprávy a činnosti združenia pripravuje pre žiakov základných škôl regiónov v Ružindole, dňa 24. septembra 2015 Športové hry 2015.  Viac informácií v priloženom Prospekte.


2015-0128 PRIDANIE DOKUMENTOV

Do rubriky Dokumenty sme pridali Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

2014-0924 PRIDANIE DOKUMENTOV

Do rubriky Dokumenty bola pridaná mandátna zmluva.

...zobraziť všetky správy

Celkový počet návštev: 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky